Vés al contingut

Avís legal

1. OBJECTE

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d'Ús del Portal d'Internet "www.postureiglleida.com" i tots els altres portals titularitat TUCSON DIGIMEDIA S.L., amb domicili social a Avda. del Segre, nº4, 5é-1a Lleida, Espanya, amb número d'identificació fiscal B25725052.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d'Ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment.

Les presents Condicions Generals d'Ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis del Portal, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de les condicions generals d'ús, a les seves pròpies condicions particulars d'ús (d'ara endavant les Condicions Particulars).

La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels Serveis del Portal suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada en el present portal en el moment en què l'usuari accedeixi al Portal, així com a les Condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

2.1. Condició d'Usuari

La utilització de qualsevol Servei del Portal atribueix la condició d'usuari del mateix.

2.2. TUCSON DIGIMEDIA S.L. es reserva el dret a difondre, total o parcialment, els Anuncis de l'Anunciant a tercers portals, en campanyes publicitàries per promocionar el portal, així com en altres llocs web, com ara xarxes socials o blocs, acceptant l'Anunciant dita condició.

2.3. Necessitat de Registre

Amb caràcter general per a l'accés als Serveis del Portal no serà necessari el registre de l'Usuari del Portal. No obstant la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada al registre previ de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei o en les condicions particulars que li siguin d'aplicació.

2.4. Gratuïtat dels Serveis

Amb caràcter general els Serveis oferts a través del Portal tindran caràcter gratuït. No obstant, la utilització de determinats Serveis del Portal pot, o podrà estar en el futur, subjecta a contraprestació econòmica en la forma i termes que es determini en les corresponents Condicions Particulars del Servei.

2.5. Ús del Portal i els seus serveis

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i / o serveis oferts pel portal serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat.

L'usuari es compromet a utilitzar el Portal i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús, i les condicions particulars que, si escau, li siguin d'aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Portal ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable. L'usuari coneix i accepta que el portal enviarà una resposta automàtica per cadascun dels anuncis en els quals estigui interessat i es posi degudament en contacte.

En particular, l'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les Condicions Particulars que li siguin d'aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

i. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

ii. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

iii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

iv. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

v. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per això.

vI. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

vii. No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts dels Portals.

viii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals oa tercers.

ix. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que tots els elements del Portal i de cada un dels Serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de TUCSON DIGIMEDIA S.L.  o de tercers.

Tret que fos autoritzat per TUCSON DIGIMEDIA S.L. o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar , posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

En particular, queda terminantment prohibit la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per al seu posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens a TUCSON DIGIMEDIA S.L. sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit de TUCSON DIGIMEDIA S.L..

L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització del Portal i de cada un dels corresponents Serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

L'Usuari s'haurà d'abstenir de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de TUCSON DIGIMEDIA S.L. o dels tercers que figurin al Portal i en cada un dels diversos Serveis oferts a través d'ell. Així mateix, l'Usuari haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per TUCSON DIGIMEDIA S.L. o per tercers, ja sigui al Portal, en qualsevol dels Serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

L'usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu anunci per a les finalitats descrites a l'apartat 2.2. del present Avís Legal, així com a afegir les marques d'aigua de TUCSON DIGIMEDIA S.L. per tal d'evitar un aprofitament no consentit per part de tercers.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

4.1. Disponibilitat i Continuïtat del Portal i els Serveis

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus Serveis.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no serà responsable, amb els límits establerts en l'Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat del Portal i els seus serveis.

4.2. Continguts i Serveis de  TUCSON DIGIMEDIA S.L.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per TUCSON DIGIMEDIA S.L. i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats per TUCSON DIGIMEDIA S.L.. En qualsevol cas, l'eventual responsabilitat de TUCSON DIGIMEDIA S.L. davant l'usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament de l'usuari per TUCSON DIGIMEDIA S.L., amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

4.3. Continguts i Serveis de Tercers

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al Portal. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers al Portal.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

v no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers al Portal així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; b) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; c) la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers; d) els vicis i defectes de tota classe dels Serveis i continguts de tercers prestats a través del Portal.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que TUCSON DIGIMEDIA S.L. no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

4.4. Conducta dels Usuaris

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no garanteix que els Usuaris del Portal utilitzin els continguts i / o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions Particulars que resultin d'aplicació Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts dels Portals per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d'actuació a través del Portal. A títol enunciatiu, però no limitatiu, TUCSON DIGIMEDIA S.L. no serà responsable indirecta o subsidiàriament de: a) els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Portal; b) els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l'usuari dels serveis i continguts del Portal; c) Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris; d) dels danys i perjudicis derivats d'infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d'un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

5. CONTRACTACIÓ AMB TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL

L'Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s'escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del Portal, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'Usuari i l'anunciant i / o tercera persona. En conseqüència, l'Usuari accepta que TUCSON DIGIMEDIA S.L. no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del portal.

6. DISPOSITIUS TÈCNICS D'ENLLAÇ

El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç i eines de recerca que permeten als Usuaris l'accés a portals titularitat de tercers (enllaços). L'Usuari reconeix i accepta que la utilització dels Serveis i continguts dels portals enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera TUCSON DIGIMEDIA S.L. de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica dels portals enllaçats, la qualitat, fiabilitat exactitud i / o veracitat dels serveis, informacions, elements i / o continguts als quals l'Usuari pugui accedir en les mateixes i en els directoris de cerca inclosos al Portal.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no serà responsable indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) el funcionament, indisponibilitat, inaccessibilitat i l'absència de continuïtat dels portals enllaçats i / o els directoris de recerca disponibles; b) la falta de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts en els portals enllaçats; c) la falta de qualitat, inexactitud, il · licitud, inutilitat dels continguts i serveis dels portals enllaçats.

L'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que TUCSON DIGIMEDIA S.L. no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remet és lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització o, si la tingués, actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Abans de completar el Registre d'Usuaris haurà de llegir la següent informació sobre Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

8. RESOLUCIÓ

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar, podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l'usuari, interrompent el seu accés al Portal o als seus corresponents Serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels Serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals o particulars que siguin d'aplicació.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que TUCSON DIGIMEDIA S.L. o qualsevol de les seves filials pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització del Portal o de qualsevol dels Serveis vinculats al mateix. Igualment, l'usuari mantindrà a TUCSON DIGIMEDIA S.L. i les seves filials indemnes davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra TUCSON DIGIMEDIA S.L., els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d'aquest usuari mitjançant la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al que preveu les condicions generals o particulars que fossin d'aplicació.

9. DIVERSOS

9.1. modificacions

TUCSON DIGIMEDIA S.L. es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

9.2. Menors d'Edat

Amb caràcter general, per fer ús dels Serveis del Portal els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del Portal pels menors al seu càrrec. En aquells Serveis en els quals expressament s'assenyali, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

9.3. Condicions d'ús de Facebook Connect en TUCSON DIGIMEDIA S.L.

Facebook Connect és un servei de Facebook a través del qual un usuari pot emportar-se a altres portals seva xarxa social.

Permet que un usuari visiti un portal, en aquest cas fotocasa.es, portant als seus amics de Facebook "en una motxilla".

En identificar-se a través de "Connecta amb Facebook", l'usuari pot seleccionar compartir la seva activitat amb la resta dels seus amics de Facebook que també utilitzen aquesta aplicació deTUCSON DIGIMEDIA S.L.. Aquesta activitat es pot consultar a l'adreça ???.

L'activitat en www.postureiglleida.com que un usuari que connecta amb Facebook podeu seleccionar compartir amb la resta dels seus amics que també han connectat amb Facebook en www.postureiglleida.com és:

- Anuncis d'immobles que ha publicat perquè els seus amics puguin ajudar a difondre'l.

- Anuncis escollits com a favorits perquè els seus amics puntuïn i comentin.

- Comentaris i puntuacions sobre els favorits dels seus amics (visibles per a tots els amics en comú).

- Recerques guardades per rebre novetats per correu electrònic (ex. "M'interessen pisos de lloguer a venda a Lleida capital d'almenys 60 m2")

A més, si l'usuari així ho desitja també se li dóna l'oportunitat de publicar a Facebook aquestes accions.

L'apartat La teva activitat de  permet a l'usuari consultar tota la seva activitat i triar quina informació voleu compartir amb la resta dels seus amics. Per defecte no compartirà res del seu historial d'accions al portal.

En cap moment ni Facebook ni  comparteixen cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris i la seva única finalitat és l'establerta en les presents condicions generals.

10. DURADA I ACABAMENT

La prestació dels serveis i / o continguts del Portal té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, i d'acord amb la clàusula 8 de les presents Condicions Generals, TUCSON DIGIMEDIA S.L. està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del Portal i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

11. LLEI I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis d'Espanya i se sotmeten a la jurisdicció del domicili de l'Usuari. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, TUCSON DIGIMEDIA S.L. i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya).

12. ÚS DE COOKIES

El Portal utilitza a una tercera empresa per recollir informació, incloent l'ús de galetes. Fes clic aquí http://www.nielsen-netratings.com/privacy/sitecensus.htm i aquíhttp://www.google.com/intl/es/privacy.html i aquí http://www.247realmedia.es /ES-ES/privacy-policy.html i aquíhttp://direct.comscore.com/docs/comScoreHybridMeasurementAgreement.pdf per conèixer més dades sobre com utilitzem aquest servei de tercers per recollir informació al Portal.

Així mateix, les galetes es podran utilitzar amb la finalitat de facilitar al màxim la navegació de l'Usuari pel Portal, sense que les mateixes proporcionin referències que permetin deduir dades personals de l'Usuari ni dades del disc dur del seu ordinador. Les cookies instal·lades s'esborraran automàticament passat el temps estrictament necessari per al compliment de la seva funció. No obstant això, l'Usuari pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades pel Portal, sense que això perjudiqui el seu accés als continguts del mateix.

El portal li informa que determinats servidors poden guardar en la seva memòria cau, una còpia de les pàgines consultades al portal pels usuaris. Aquesta acció es realitza amb la finalitat exclusiva de millorar la velocitat de trànsit de les mateixes.