Vés al contingut

Protecció de dades

D'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal) TUCSON DIGIMEDIA S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per TUCSON DIGIMEDIA S.L..

TUCSON DIGIMEDIA S.L. proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que TUCSON DIGIMEDIA S.L. procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, presentació d'informació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris, així com l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris

Així mateix, té com a finalitat l'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis de TUCSON DIGIMEDIA S.L. i les seves actualitzacions, i l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics d'informació tècnica, operativa, aquella relacionada amb els paràmetres concrets seleccionats per l'usuari en el formulari de subscripció, formularis d'enquestes o informació comercial o publicitària sobre els productes i serveis oferts per TUCSON DIGIMEDIA S.L. o per tercers col·laboradors.

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de Subscripció amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per TUCSON DIGIMEDIA S.L. en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cap cas TUCSON DIGIMEDIA S.L. utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollida en el lloc web atorgant un termini raonable per a l'oposició de l'usuari a això.

L'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat ni els formularis d'enquestes, assenyalant així en el Formulari de Subscripció als serveis oferts per TUCSON DIGIMEDIA S.L., o mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic  postureig@gmail.com , o bé per correu postal dirigit a Avda. del Segre, nº4 5é -1a 25007 Lleida.

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, les seves dades personals que obren en els fitxers de TUCSON DIGIMEDIA S.L., sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, podrà dirigir-se a l'adreça: www.postureiglleida.com, o per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a l'adreça anteriorment indicada o en 

TUCSON DIGIMEDIA S.L. manté els nivells de protecció de les seves dades personals d'acord amb les exigències requerides legalment, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a TUCSON DIGIMEDIA S.L., sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, TUCSON DIGIMEDIA S.L. anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, TUCSON DIGIMEDIA S.L. i l'usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del lloc web a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari per a això. TUCSON DIGIMEDIA S.L. oferirà prèviament a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. informarà expressament l'usuari sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, indicant la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal.

No obstant això, TUCSON DIGIMEDIA S.L. podrà cedir, si escau, les dades personals dels usuaris a la resta de societats de TUCSON DIGIMEDIA S.L. amb les mateixes finalitats que s'han indicat per a la recollida de les dades personals per part de TUCSON DIGIMEDIA S.L. en relació amb els seus respectius productes i serveis . Garantint en tot cas la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i aplicant el que disposa la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per a qualsevol dubte al respecte l'usuari podrà posar-se en contacte amb TUCSON DIGIMEDIA S.L. mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic postureig@gmail.com o bé per correu postal dirigit a Avda. del Segre, nº 4, 5-e 1a. 25007 Lleida.

No obstant això, les condicions de contractació aplicables a certs serveis contractats en aquest lloc web poden requerir de l'usuari el seu consentiment sobre la cessió de les seves dades a tercers o no amb la prestació del servei contractat.

L'usuari consenteix que s'utilitzarà la informació de les seves dades personals quan així sigui requerit per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.